Veltstra's Familiesite - Disclaimer

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat wij alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht kunnen worden, kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet garanderen.

Deze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kunnen wij garanderen dat de website altijd in alle browsers foutloos en/of ononderbroken functioneert.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij wijzen daarom iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden alle rechten (in het bijzonder auteursrechten) met betrekking tot alle op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, grafisch materiaal en logo's. Behalve het verwerken van de hier gepresenteerde informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, over te nemen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website.
Onder andere aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid wat betreft:

  • defecten door virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van het gebruik van deze website
  • defecten door informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld
  • elk oneigenlijk gebruik van informatie die via deze website of per e-mail aan ons of aan u wordt gezonden
  • het verlies van gegevens
  • onjuiste werking van links naar andere websites
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid is mede van toepassing op alle medewerkers aan deze website.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

© 2019 Jan Veltstra